top of page

algemene voorwaarden

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten -

Nederlandlaan 234-2711 JH - Zoetermeer -

KvK: 69709769 -

st. alternatief geschil NL63 INGB 0008108474

info@gatgeschillen.nl - Rijks erkend sinds 2017

gatgeschillen.nl

GAT - ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten

Opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer

Opgesteld in de eerste maanden van 2019 door Mr. Suzanne van Dijsseldonk, GAT-commissielid. Auteursrecht:

https://gatgeschillen.nl/

1. Toepasselijkheid

een. Deze voorwaarden zijn van applicatie op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen,

overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Yoran Hensel - Holistic Health

(ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66985889) van (één van) haar

eigena (a) ren / bestuurder (s), verder als “Yoran Hensel”, is betrokken, ook op alle gevolgen daarvan.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden algemene zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en

schriftelijke tussen partijen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen

afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de patiënt / cliënt, hoe deze ook worden vermeld of

genoemd, zijn niet van applicatie op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door GAT afgewezen.

2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan ​​onder:

een. Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijke rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende

beroepsorganisatie (s) genaamd CAT;

b. Overeenkomst: gesloten overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt / cliënt

c. Partijen: Zorgaanbieder en patiënt / cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)

d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien een termijn wordt genoemd

waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra

dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt / cliënt of een

mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt / cliënt, dan komt de

nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen behandelenffen.

4. Duur overeenkomst en ontbinding

een. Tenzij in de overeenkomst anders wordt bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject cq losse

behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen

(ook stilzwijgend) worden verlengd.

b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen

te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende korte voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming (en) van

dusdanige aard of kleine betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

- Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen

worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

c. Enig recht van de patiënt / cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke

vordering ook van de patiënt / cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde

het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de patiënt / cliënt te verrekenen met vorderingen

die de patiënt / cliënt heeft op de zorgaanbieder.

5. Annulering

een. Annulering van overeeneiend uit een overeenkomst uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken

tijdstip te geschieden.

b. Voor annulering van afspraken de volgende annuleringsvoorwaarden.

- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt / cliënt geen kosten verschuldigd.

- Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt / cliënt 50% van het bedrag de afspraak

verschuldigd.

- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt / cliënt 100% van het bedrag voor de

afspraak verschuldigd.

- Indien een consult op verzoek van een patiënt / cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt / cliënt

bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van

het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

- Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst (en) in rekening

te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem / haar gemaakte kosten.

- De zorgaanbieder is in een redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

een. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de patiënt / cliënt die hij / zij verkrijgt bij de uitvoering van

zijn / haar vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover

zorgaanbieder verplicht is van de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn / haar medewerkers

en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

c. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen / behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt / cliënt

verstrekken, met gebruik van de AVG.

7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten

gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend):

stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen

die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot

het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

8. Facturering en betaling

een. Alle prijzen zijn in Euro's (€). Alle prijzen zijn inclusief BTW / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is

aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

b. Dienstverlening voor particuliere patiënten / cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de

therapeut / natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

c. Dienstverlening voor patiënten / patiënten niet particuliere particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak

middel een declaratie in rekening worden gebracht.

d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen afspraken overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij

aanvang van de dienstverlening.

e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de patiënt / cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig

beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.

f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging

ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

g. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

h. Indien sprake is van een traject kunnen schriftelijke een betaling in termijnen overeenkomen.

ik. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt / cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

De zorgaanbieder is gerechtigd zijn / haar verplichtingen tot het uitvoeren van diensten met ingang van de datum waarop

de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de patiënt / cliënt tijdig op de hoogte stellen van

vernoemde opschorting van zijn / haar dienstverlening. De patiënt / cliënt is met ingang van voornoemde datum over het gehaald

openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Verder komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening

van de patiënt / cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld

overeenkomstig de aangeboden cq aanbiedingen tarieven.

9. Aansprakelijkheid

een. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij / hij op enige wijze

aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde van de uitvoering van de dienstverlening bij de

patiënt / probleem opgetreden, welke niet te wijten zijn aan een ernstig vanwege toerekenbare tekortkoming van de

zorgaanbieder.

c. De zorgaanbieder is op geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade.

d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor een mogelijke patiënt uit het feit dat de patiënt / door de

zorgaanbieder mondelinge van schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schadeeiend uit de door hem / haar- eventueel met

inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is

gebracht aan de patiënt / cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem / haar

geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

10. Toepasselijk recht en geschillen

een. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van applicatie.

b. In geschilleneiend uit of verband met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de

rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

NB:

Dit document 'GAT-algemene voorwaarden' wordt door GAT kosteloos gedeeld met therapeuten aangesloten bij het

GAT. GAT deelt dit document tevens met andere therapeuten indien dit met GAT schriftelijk overeengekomen is.

GAT heeft hierbij als doel zich onbezoldigd in te zetten voor de professionalisering van de complementaire zorg in

Nederland. Auteursrecht https://gatgeschillen.nl/. De GAT zich het recht om een ​​schadevergoeding te eisen

van vaststelling van eventuele breuken van dit auteursrecht evenals het gebruiken van dit document zonder verwijzingen

naar de GAT.

Notitie van GAT-commissielid Mr.Suzanne van Dijsseldonk:

'' Het gebruik van dit document is op eigen risico en ik adviseer nog juridisch advies in te winnen over eventuele

aanpassing en / of advies over het gebruik ervan. ''

bottom of page