top of page

Privacyverklaring

1. Algemeen

Dit Privacyreglement heeft betrekking op NeoCosmos handelend onder de naam Yoran Hensel - Holistic

Health (hierna de 'Therapeut') de privacy van de gebruiker van de website (hierna de 'Gebruiker',

meervoud de 'Gebruikers') regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker van de

website wordt verzameld. Daarbij het huidig ​​document tevens hoe de Therapeut gegevens

verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie als alternatief / complementair zorgverlener. Dit is indien

de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wanneer dit het geval

is, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de 'Cliënt, meervoud de' Cliënten '.

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt deze privacyverklaring bij iedere Gebruiker

onder de aandacht gevraagd en gevraagd dit akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven

dat verder gebruik maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van

cookies en huidig ​​privacyverklaring.

De Therapeutische gebruiker Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn

geheel te lezen en indien dit niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te

gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3. Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De

Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1 Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop

producten kunnen worden afgenomen.

Voor bestellingen via de website worden om persoonsgegevens bewaard als

naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen - gerechtvaardigd belang),

geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. In dat geval wordt eea in het privacyregister vastgelegd

Bepaalde te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

3.2 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief,

of andere informatie) van informatie deelt met de Gebruiker

Voor het opvragen van informatie via de website worden om te voldoen ook

persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen

- gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. In dat geval is eea in het

privacy register vastgelegd te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening

Gegevensbescherming).

3.3 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de gebruiker om zich in te schrijven

of aan te melden voor alternatieve zorg of indien de website hiermee adverteert of oproept tot het

afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt).

De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke

Cliënt is de therapeutische verplicht een uitgebreidendossier bij te houden. Zie hiervoor

artikel 3.4.

3.4 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt

In dit dossier staan ​​de volgende soort gegevens van de Klant: naam, adres, leeftijd (leeftijd om

handelingsbekwaamheid te toetsen - gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres,

telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de medische gezondheidstoestand van

de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeutische uitgevoerde onderzoeken

betreffende de cliënt en de frequentie waarmee de cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort

documenteert de Therapeut de Therapeut dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt.

De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de

Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt ​​bij een

collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Opgenomen gegevens worden tevens opgenomen

in het dossier.

3.5 E-mailberichten

Als e-mailberichten worden verzonden, kan een mail en / of bijbehorende informatie uit de e-mail worden verzonden

worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4. Doel bewaren informatie

4.1 Administratie

De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie zoals gemeld in artikel

3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en leveringen daarvan of indien van applicatie

alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en

de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit artikel 3.3 van 3.5 kan voor dit

doel worden bewaard.

4.2 Verbetering diensten

Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt gebruikt om de

website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

4.3 Marketing

Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden

gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens

(nieuwe nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om

producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan

onze website of via andere wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt.

Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde

statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.

Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld

en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen

optimaliseren, registreert de Therapeut, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten,

evenals gebreken van het klachten ten aanzien van de producten. Het kan gaan om serienummers

en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden

gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van

producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker

klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en / of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf

ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.

4.4 Het cliëntendossier

De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemde

cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier

worden gebruikt om effectief te kunnen worden gebruikt. Daarbij kan de informatie gebruikt worden

voor verschillende andere doelen:

(i) Financiële Administratie - Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.

(ii) Geanonimiseerde bespreking tijdens een intervisie - De Therapeut kan met een collega-therapeut

intervisie hebben en dan de Cliënt bespreking. Dit is geanonimiseerd; er is geen naar een persoon

herleidbare informatie die wordt besproken.

(iii) Informeren andere zorgverleners - Wanneer bijvoorbeeld de Therapeut afwezig is en een andere

therapeut waarneemt, bij doorverwijzing naar een andere therapeut (vind niet plaats zonder

toestemming Cliënt).

(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met

toestemming van de Cliënt.

4.5 Informatie op de zorgnota

De Cliënt ontvang een zorgnota indien er alternatieve zorg wordt geleverd door de Therapeut. In de

praktijk komt haar erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of

anders later met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven emailadres.

Op deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats,

Geboortedatum, Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de

behandeling. Deze informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, indien de behandelingen

van de therapeut in aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij,

worden ingediend bij de vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.

5. Veranderingen aan de Privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe

dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herziene

Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn voldaan

een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar naar onderstaand

correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal bezwaren

respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker verwacht

akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Indien de Gebruiker van de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten

schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander

doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de

Therapeut dit dan via de post of e-mail zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor

aanpassing van de schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is

of rechtstreeks met een gesloten overeenkomstt indien het bewaren van de informatie

daarvoor is noodzakelijk.

7. Veiligheid

De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en

toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan eea niet met volledige

zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in

artikel 3. genoemde informatie van toegang tot de website De Therapeut adviseert wachtwoorden

regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.

8. Adres gebruiker website

Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere

contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht

wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens

gebruikt als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging

is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven

blijft deze aansprakelijk voor de gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres

worden afgeleverd.

9. Contact- en identiteitsgegevens

De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:

Volledige naam: Yoran Hensel - Holistic Health

Tevens handelend onder de handelsnaam: NeoCosmos

Correspondentie: Overleek 28, 1141PE, Monnickendam

Bezoekadres: Silodam 109, 1013AS, Amsterdam

Telefoon: 0654221188

E-mail: Yoran@Yoranhensel.nl

Kvk-nummer: 66985889

10. Aanvullende informatie

10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Geberuiker van Cliënt

kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de

informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding opgeslagen als informatie

zoals vermeld in artikel 4.

10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker tevens gebruik wordt gemaakt van een programma van

software voor het delen van informatie zonder inmenging van de therapeut, is het mogelijk dat dit

programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt,

verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan ​​voor het wijze waarop het programma van software in

een situatie beschreven in huidig ​​artikel 10.3 omgaat met informatie.

10.4 Indien de Therapeut maakt gebruik van de diensten van een derde partij die fungeert als

verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een

Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.

Notitie

Alle beroepsdocumenten worden door de GAT kosteloos gedeeld met therapeuten aangesloten bij de

beroepsorganisaties. De GAT heeft hierbij als doel zich in te zetten voor de professionalisering van de

alternatieve zorg in Nederland. Het Auteursrecht behoort altijd tot de GAT. De GAT zich het recht voor

om een ​​schadevergoeding te eisen bij een vaststelling van inbreuk op dit auteursrecht. Aanpassen van deze

documenten (met uitzondering van invullen van de invulvelden volgens de richtlijnen) is niet toegestaan ​​omdat

anders de indruk kan ontstaan ​​van goedkeuring van deze documenten door de GAT. De GAT adviseert

therapeuten bij het zelf opstellen van documenten advies in te winnen van een raadsman. Het gebruik van de

documenten is op eigen verantwoordelijkheid / voor eigen risico. De GAT kan niet aansprakelijk worden gesteld

in geval van schade / gevolgen door het gebruik van de beroepsdocumenten.

bottom of page